ul. Pałubickiego 2 (bud, C1) 2 piętro, 80-175 Gdańsk

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Spółka GLOBALWAY SP. Z O.O. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@globalway.com.pl lub pisemnie na niżej wskazany adres siedziby. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z administratorem. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adresy korespondencyjne wskazane poniżej. Przetwarzanie danych Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Administrator danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawał ich profilowaniu. Przekazywanie danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów. Okres Przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Pani/Pana prawa Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres kontakt@globalway.com.pl albo pismo na adres GLOBALWAY SP. Z O.O., ul. Elbląska 110, 80-718 Gdańsk. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych